• عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
    • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
    • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
    • تاریخ انتشار : 1396
    • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده