• عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
  • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
  • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده