• عنوان : معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
  • نویسنده : اصغر کرایه‌چیانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 190000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
  • نویسنده : اصغر کرایه‌چیانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 180000
منتشرشده در کتابها