• عنوان : هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
  • نویسنده : محمد موسوی بایگیhome، بتول اشرف
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 190000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تغییر اقلیم و تولیدات زراعی جهان
  • نویسنده : ک‍ی‌. آر. ردی‌ - اچ‌. اف‌. ه‍اج‍ز
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها