• عنوان : مکانیک آماری جامدات، گازهای حقیقی و مایعات
    • نویسنده : الهه گوهرشادیhome، علی فرزانه
    • تاریخ انتشار : 1397
    • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها