• عنوان : مکانیک آماری جامدات، گازهای حقیقی و مایعات
  • نویسنده : الهه گوهرشادیhome، علی فرزانه
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها