• عنوان : کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
  • نویسنده : مسعود مینائیhome، مهدی بازرگان، هارون هدایت
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابها