• عنوان : کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
    • نویسنده : مسعود مینائیhome، مهدی بازرگان، هارون هدایت
    • تاریخ انتشار : 1397
    • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابها