• عنوان : هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
  • نویسنده : محمد موسوی بایگیhome، بتول اشرف
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 190000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اگرواکولوژی
  • نویسنده : میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
  • مترجم : محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی
  • نویسنده : سیدمحمدعلی رضویhome، ری‍ح‍ان‍ه‌ اک‍ب‍ری‌
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : بوم شناسی گیاهان زراعی: تولید و مدیریت نظام های کشاورزی
  • نویسنده : دیویدجی. کانر، روبرت‌اس. لومیس، کنت‌جی. کاسمن
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome...[و دیگران]
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 290000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : کشاورزی پایدار در مناطق معتدل
  • نویسنده : چ‍ارل‍ز ا. ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍ا ب‍ات‍ل‍ر ف‍ل‍ورا، لاری‌. د. ک‍ی‍ن‍گ‌
  • مترجم : ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ج‍واد خ‍ل‍ق‍ان‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1377
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تغییر اقلیم و تولیدات زراعی جهان
  • نویسنده : ک‍ی‌. آر. ردی‌ - اچ‌. اف‌. ه‍اج‍ز
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : جغرافیای کشاورزی
  • نویسنده : اس.اس. دیلون، جاسبرسینگ
  • مترجم : علی کلاهی‌اهری، عوض کوچکی،سیاوش دهقانیانhome
  • تاریخ انتشار : 1388
  • قیمت (ریال) : 95000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : بوم شناسی کشاورزی
  • نویسنده : جی. تایوی
  • مترجم : عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2