• عنوان : هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
 • نویسنده : محمد موسوی بایگیhome، بتول اشرف
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 190000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اگرواکولوژی
 • نویسنده : میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
 • مترجم : محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی
 • نویسنده : سیدمحمدعلی رضویhome، ری‍ح‍ان‍ه‌ اک‍ب‍ری‌
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : بوم شناسی گیاهان زراعی: تولید و مدیریت نظام های کشاورزی
 • نویسنده : دیویدجی. کانر، روبرت‌اس. لومیس، کنت‌جی. کاسمن
 • مترجم : علیرضا کوچکیhome...[و دیگران]
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 290000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : کشاورزی پایدار در مناطق معتدل
 • نویسنده : چ‍ارل‍ز ا. ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍ا ب‍ات‍ل‍ر ف‍ل‍ورا، لاری‌. د. ک‍ی‍ن‍گ‌
 • مترجم : ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ج‍واد خ‍ل‍ق‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1377
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تغییر اقلیم و تولیدات زراعی جهان
 • نویسنده : ک‍ی‌. آر. ردی‌ - اچ‌. اف‌. ه‍اج‍ز
 • مترجم : علیرضا کوچکیhome، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 220000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : جغرافیای کشاورزی
 • نویسنده : اس.اس. دیلون، جاسبرسینگ
 • مترجم : علی کلاهی‌اهری، عوض کوچکی،سیاوش دهقانیانhome
 • تاریخ انتشار : 1388
 • قیمت (ریال) : 95000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : بوم شناسی کشاورزی
 • نویسنده : جی. تایوی
 • مترجم : عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2