• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم : محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت مهندسی: هدایت
 • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم : حسین نوعیhome، علی جباریhome
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 23000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت مهندسی: جابجایی، تابش، ...
 • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
 • مترجم : ِحسین نوعیhome، ِعلی جباریhome
 • تاریخ انتشار : 1385
 • قیمت (ریال) : 36000
منتشرشده در کتابها