• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
  • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
  • مترجم : محمد مقیمانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت مهندسی: هدایت
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
  • مترجم : حسین نوعیhome، علی جباریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 23000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت مهندسی: جابجایی، تابش، ...
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌. ج‍ان‍ا
  • مترجم : ِحسین نوعیhome، ِعلی جباریhome
  • تاریخ انتشار : 1385
  • قیمت (ریال) : 36000
منتشرشده در کتابها