• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
  • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
  • مترجم : محمد مقیمانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
  • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ترمودینامیک
  • نویسنده : جک‌فیلیپ هلمن
  • مترجم : ِمحمدرضا مدرس رضویhome
  • تاریخ انتشار : 1373
  • قیمت (ریال) : 20000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : انتروپی و مفهوم فیزیکی آن
  • نویسنده : ج‌. اس‌. دگ‍دی‍ل‌
  • مترجم : محمود بحرالعلومhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 15000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ترمودینامیک، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری
  • نویسنده : فرانسیس‌وستون سی‌یرز، گرهاردال. سالینجر
  • مترجم : ِمحمدهادی هادی زادهhome، غلامحسین توتونچی‌صراف
  • تاریخ انتشار : 1374
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ترمودینامیک: اصول نظری ترمودینامیک تعادلی و کاربرد آن در شیمی
  • نویسنده : فریدون میلانی‌نژاد
  • تاریخ انتشار : 1375
منتشرشده در کتابها