• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم : محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترمودینامیک
 • نویسنده : جک‌فیلیپ هلمن
 • مترجم : ِمحمدرضا مدرس رضویhome
 • تاریخ انتشار : 1373
 • قیمت (ریال) : 20000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : انتروپی و مفهوم فیزیکی آن
 • نویسنده : ج‌. اس‌. دگ‍دی‍ل‌
 • مترجم : محمود بحرالعلومhome
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 15000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترمودینامیک، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری
 • نویسنده : فرانسیس‌وستون سی‌یرز، گرهاردال. سالینجر
 • مترجم : ِمحمدهادی هادی زادهhome، غلامحسین توتونچی‌صراف
 • تاریخ انتشار : 1374
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترمودینامیک: اصول نظری ترمودینامیک تعادلی و کاربرد آن در شیمی
 • نویسنده : فریدون میلانی‌نژاد
 • تاریخ انتشار : 1375
منتشرشده در کتابها