تازه‌های مجلات

پژوهشهای زراعی ایران
عنوان مجله:پژوهشهای زراعی ایران
نوع مجله:فصلنامه علمی
آخرین شماره چاپ: جلد 18 شماره 2 سال 1399
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
عنوان مجله:پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
نوع مجله:دو ماهنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 17 شماره 1 سال 1400
Iranian Journal of Animal Biosystematics
عنوان مجله:Iranian Journal of Animal Biosystematics
نوع مجله:Open Access Biannual Journal
آخرین شماره چاپ: جلد 16 شماره 1 سال 2020
علوم اجتماعی
عنوان مجله:علوم اجتماعی
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 16 شماره 1 سال 1398
جغرافیا و توسعه ناحیه ای
عنوان مجله:جغرافیا و توسعه ناحیه ای
نوع مجله:علمی، دوفصلنامه
آخرین شماره چاپ: جلد 17 شماره 2 سال 1398
پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
عنوان مجله:پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
نوع مجله:علمی
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 1 سال 1399
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
عنوان مجله:Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
نوع مجله:
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 2 سال 2020
پژوهش های اقتصاد پولی، مالی
عنوان مجله:پژوهش های اقتصاد پولی، مالی
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 26 شماره 18 سال 1398
رخساره‌های رسوبی
عنوان مجله:رخساره‌های رسوبی
نوع مجله:علمی ـ پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 1 سال 1398
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
عنوان مجله:Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
نوع مجله:Open Access Biannual Journal
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 1 سال 2020
پژوهش نامه مدیریت تحول
عنوان مجله:پژوهش نامه مدیریت تحول
نوع مجله:علمی
آخرین شماره چاپ: جلد 11 شماره 2 سال 1398
Journal of Cell and Molecular Research
عنوان مجله:Journal of Cell and Molecular Research
نوع مجله:Open Access Biannual Journal
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 1 سال 2020
پژوهشهای علوم دامی ایران
عنوان مجله:پژوهشهای علوم دامی ایران
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 2 سال 1399
آب و خاک
عنوان مجله:آب و خاک
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 34 شماره 3 سال 1399
اقتصاد و توسعه کشاورزی
عنوان مجله: اقتصاد و توسعه کشاورزی
نوع مجله:فصلنامه علمی-پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 34 شماره 2 سال 1399
علوم باغبانی
عنوان مجله:علوم باغبانی
نوع مجله:فصلنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 34 شماره 2 سال 1399
مطالعات حفاظت گیاهان
عنوان مجله:مطالعات حفاظت گیاهان
نوع مجله:فصلنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 34 شماره 2 سال 1399
Iranian Journal of Health and Physical activity
عنوان مجله:Iranian Journal of Health and Physical activity
نوع مجله:
آخرین شماره چاپ: جلد 5 شماره 1 سال 2014
زمین‌شناسی اقتصادی
عنوان مجله:زمین‌شناسی اقتصادی
نوع مجله:علمی
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 2 سال 1399
بوم شناسی کشاورزی
عنوان مجله:بوم شناسی کشاورزی
نوع مجله:فصلنامه
آخرین شماره چاپ: جلد 12 شماره 2 سال 1399