تازه‌های مجلات

پژوهشهای زراعی ایران
عنوان مجله:پژوهشهای زراعی ایران
نوع مجله:فصلنامه
آخرین شماره چاپ: جلد 16 شماره 4 سال 2018
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
عنوان مجله:پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
نوع مجله:دو ماهنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 14 شماره 5 سال 1397
Iranian Journal of Animal Biosystematics
عنوان مجله:Iranian Journal of Animal Biosystematics
نوع مجله:Open Access Biannual Journal
آخرین شماره چاپ: جلد 13 شماره 2 سال 2017
علوم اجتماعی
عنوان مجله:علوم اجتماعی
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 14 شماره 2 سال 1396
جغرافیا و توسعه ناحیه ای
عنوان مجله:جغرافیا و توسعه ناحیه ای
نوع مجله:علمی و پژوهشی،دوفصلنامه
آخرین شماره چاپ: جلد 15 شماره 2 سال 1396
پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
عنوان مجله:پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 8 شماره 1 سال 2018
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
عنوان مجله:Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
نوع مجله:
آخرین شماره چاپ: جلد 8 شماره 2 سال 2018
پژوهش های اقتصاد پولی، مالی
عنوان مجله:پژوهش های اقتصاد پولی، مالی
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 25 شماره 15 سال 1397
رخساره‌های رسوبی
عنوان مجله:رخساره‌های رسوبی
نوع مجله:علمی ـ پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 1 سال 1396
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
عنوان مجله:Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
نوع مجله:Biannual
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 1 سال 2018
پژوهش نامه مدیریت تحول
عنوان مجله:پژوهش نامه مدیریت تحول
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 9 شماره 18 سال 1396
Journal of Cell and Molecular Research
عنوان مجله:Journal of Cell and Molecular Research
نوع مجله:Open Access Biannual Journal
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 1 سال 2018
پژوهشهای علوم دامی ایران
عنوان مجله:پژوهشهای علوم دامی ایران
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 2 سال 2018
آب و خاک
عنوان مجله:آب و خاک
نوع مجله:علمی - پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 32 شماره 5 سال 1397
پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی
عنوان مجله:پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی
نوع مجله:فصلنامه علمی-پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 32 شماره 3 سال 1396
نشریه علوم باغبانی
عنوان مجله:نشریه علوم باغبانی
نوع مجله:فصلنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 32 شماره 3 سال 1397
مطالعات حفاظت گیاهان
عنوان مجله:مطالعات حفاظت گیاهان
نوع مجله:فصلنامه علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 32 شماره 2 سال 1397
Iranian Journal of Health and Physical activity
عنوان مجله:Iranian Journal of Health and Physical activity
نوع مجله:
آخرین شماره چاپ: جلد 5 شماره 1 سال 2014
زمین‌شناسی اقتصادی
عنوان مجله:زمین‌شناسی اقتصادی
نوع مجله:علمی- پژوهشی
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 1 سال 1397
بوم شناسی کشاورزی
عنوان مجله:بوم شناسی کشاورزی
نوع مجله:فصلنامه
آخرین شماره چاپ: جلد 10 شماره 2 سال 2018