تصویبنامه هیأت وزیران درباره فیپا و شابک

تصویبنامه هیأت وزیران درباره فهرست نویسی پیش از انتشار "فیپا" و شماره استاندارد بین المللی کتاب "شابک"

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ٢٥/١٢/١٣٧٥ بنا به پیشنهاد شماره ٦٢٩٠/١٠٠ک مورخ ١٦/١٢/١٣٧٤ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

١-        در این تصویبنامه واژه های زیر دارای تعاریف مربوط می باشند .

الف )کتاب : هر اثر چاپی غیر ادواری که به منظور ارائه به عموم انتشار یافته و بیش از ٢٥ صفحه داشته باشد .

ب) فهرست نویسی پیش از انتشار : تهیه اطلاعات کتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر ، که معمولا در پشت صفحه عنوان چاپ می شود .

٢-    کلیه ناشرین اعم از دولتی موظف اند کتابهایی که از این تاریخ اقدام به چاپ آنها می نمایند ، همراه با (فهرست نویسی پیش از انتشار )و (شماره استاندارد بین المللی کتاب "شابک" ) منتشر نمایند .

٣-        ضوابط اجرایی و مشخصات فنی فهرست نویسی پیش از انتشار توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ارائه خواهد شد .

٤-        مسئولیت تایید نهایی فهرستهای تهیه شده برای کتب بر عهده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

٥-        ضوابط اجرایی و نحوه استفاده از شماره استاندارد بین المللی کتاب شابک بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی