همکاران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


روشنک امیرزاده

  مسئول دفتر

  شماره تماس: 38802488 051

 amirzadeh

حمید نخعی 

 ناظر چاپ

 شماره تماس: 38802495 051

 

nakhaee

غلامرضا قاسمی

  امور پخش

  شماره تماس: 38802485 051

ghasemi

مصطفی قندهاری

 امور ارزیابی و تدوین

 شماره تماس: 38802412 051

ghandehari

حمیدرضا نداف (سنگانی)

کارشناس نشر

شماره تماس: 38802399 051

 

321132123

مریم محمدی شاندیز

  کارشناس نشریات

  شماره تماس: 38802189 051

 مهندس محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.