معرفی مدیریت نشر آثار علمی

 

مدیریت نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است که به هدف مدیریت و هدایت نشر در دو حوزه کتاب و مطبوعات بنیاد نهاده شده است. سابقه نشر کتاب در دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1338 بازمی‌گردد و این فعالیت از آن زمان تاکنون در نهادهای دست‌اندرکار دانشگاه انجام می‌گرفته و از سال 1356 تا 1394 بخش عمده آن در مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه پیگیری می‌شده است.

نشر مجلات علمی در دانشگاه هم دیرینه‌ای افزون بر چند دهه دارد و هدایت فعالیت‌های این حوزه پیش‌ از این در مدیریت خدمات پژوهشی صورت می‌پذیرفته است.

در سال 1394 و در جریان بازنگری در تشکیلات دانشگاه مدیریت نشر آثار علمی با انتزاع فعالیت‌های مربوط به نشر از دو حوزه یاد شده، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مختوم به نشر کتاب و مجله را در صورت متمرکز در اختیار گرفته است.

مأموریت این مدیریت در حوزه کتاب انتشار آثار علمی اعضای هیئت‌ علمی این دانشگاه و دیگر مؤسسه‌های آموزش عالی اعم از مرجع، درسی، کمک‌درسی و کاربردی و ترویجی است و این مأموریت همه فعالیت‌های مربوط به این فرایند از ارزیابی تا سپرده شدن اثر به شبکه پخش را در چارچوب هدایت راهبردی کمیسیون تخصصی سیاست‌گذاری نشر کتاب و نظارت عملیاتی کارگروه‌های تخصصی نشر بر اساس آیین‌نامه نشر در برمی‌گیرد.

مأموریت این مدیریت در حوزه مجلات نیز هماهنگ‌سازی و تسهیل فعالیت‌های نشریه‌های علمی دانشگاه است که در دانشکده‌ها و گروه‌ها از سوی مدیران مسئول، سردبیران و کارشناسان صورت می‌گیرد. ارتباطات اجرایی و علمی نشریه‌های علمی با هیئت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون تخصصی نشریات در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مدیریت پیگیری می‌شود.

مدیریت نشر آثار علمی در اجرای مأموریت خود از دستاوردهای پژوهش و محصول قلم همکاران این دانشگاه و دیگر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح کتاب و نیز مقاله‌های تألیفی استقبال می‌کند.