• کتاب حاضر با رویکردی پژوهشی-تحلیلی و با استناد به برترین مجلات بین‌المللی، به آموزش اصولِ نگارش مبانی نظری و آزمونِ فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا به تبیین فلسفۀ علم و روش‌شناسی علم می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که بر اساس دیدگاه غالب در فلسفۀ علم، باید از استدلال قیاسی برای طرّاحی فرضیه‌ها و از استدلال استقرایی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شود. آنگاه، نحوۀ نگارش مبانی نظریِ فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر را با استفاده از استدلال قیاسی تشریح و نمونه‌های متنوعی از نحوۀ نگارش مبانی نظریِ فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر در مجلات بین‌المللی را کالبدشکافی می‌کند. سپس نحوۀ آزمون فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر گسسته و پیوسته را شرح می‌دهد و آزمون‌های مورداستفاده در مجلات بین‌المللی را واکاوی می‌کند.

 • فصل 1. کلیات
  فصل 2. فلسفه‌ علم، روش‌شناسی علم و استدلال
  فصل 3. اصول نگارش مبانی نظری فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر
  فصل 4. نمونه‌هایی از نگارش مبانی نظری فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر در چهار مجله بین‌المللی برتر
  فصل 5. آزمون فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر گسسته
  فصل 6. آزمون فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر پیوسته
  فصل 7. نمونه‌هایی از آزمون فرضیه‌های دارای متغیر تعدیلگر در چهار مجله بین‌المللی برتر

 • علوم اجتماعی -- روشهای آماری
  متغیر میانجی (آمار)
  حسابداری -- تحقیق -- روش شناسی
  تحقیق -- روش شناسی
  Social sciences -- Statistical methods
  Mediation (Statistics(
  Accounting -- Research – Methodology
  Research -- Methodology

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکترونیکی از: طاقچه
این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
    861   دفعه