نگرشی نوین بر جنبه های بوم شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی

 • امروزه علوم تلفیقی به صورت گسترده­ای مورد توجه واقع شده است. یکی از این علوم بوم‌شناسی فیزیولوژیک است که پدیده‌های علمی را بر اساس نگرش خرد به کلان و کلان به خرد مورد واکاوی قرار می­دهد. به عبارتی دیگر، علم بوم­شناسی فیزیولوژیک پدیده‌های فیزیولوژیکی را با اتکاء به مبانی بوم­شناسی و پدیده­های بوم­شناسی را نیز بر اساس مبانی فیزیولوژیکی، مورد نظر قرار می­دهد. کتاب حاضر که بر اساس چنین رویکردی نوشته شده است، متکی بر مطالبی است که در یک دوره 10 ساله، برای درس بوم شناسی- فیزیولوژی گیاهان زراعی و علف­های هرز در مقطع دکترا، تهیه شده است. مطالب این کتاب از واکاوی­ها و بحث­های آزاد این درس تهیه شده است و هر فصل توسط یک یا چند دانشجو تدوین شده است. گرچه تنها نام کسانی که فصول را در نهایت تدوین کرده­اند، آورده شده است، ولی مطالب به صورت سلسله­وار توسط دانشجویان دوره­های قبل نیز مورد بحث قرار گرفته و بنابراین عملاً مطالب کتاب به صورت جمعی طی یک دوره 10 ساله تهیه شده است. این کتاب مشتمل بر 14 فصل است که پیرامون جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک فتوسنتز، تکامل سیستم­های فتوسنتزی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک تنفس، بوم­شناسی فیزیولوژیک تولید گياهان زراعی، کارايي مصرف منابع و جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک آن در کشاورزی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک رقابت در جوامع گیاهان زراعی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک دگرآسیبی در بوم نظام­های طبیعی و زراعی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک همزیستی قارچ­های میکوریزا در بوم نظام­های طبیعی و زراعی، میکروارگانیسم­های تثبیت کننده نیتروژن، اثرات بوم­شناسی فیزیولوژیک آلاینده­های محیطی بر تولیدات کشاورزی، بوم­شناسی فیزیولوژیک فلزات سنگین در جوامع گیاهی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک تغيير اقليم و تنش عناصر معدني در بوم نظام‌های زراعی و تغییر مقیاس در بوم­شناسی فیزیولوژیک می­باشد. ...

 • فصل اول- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک فتوسنتز
  فصل دوم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک تکامل سیستم‌های فتوسنتزی
  فصل سوم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک تنفس
  فصل چهارم- بوم‌شناسی فیزیولوژیک تولید گیاهان زراعی
  فصل پنجم- کارايي مصرف منابع و جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک آن در کشاورزی
  فصل ششم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک رقابت در جوامع گیاهان زراعی
  فصل هفتم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک دگرآسیبی در بوم نظام‌های طبیعی و زراعی
  فصل هشتم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک همزیستی قارچ‌های میکوریزا در بوم نظام¬های
  فصل نهم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک میکروارگانیسم‌های تثبیت کننده نیتروژن
  فصل دهم- اثرات بوم‌شناسی فیزیولوژیک آلاینده‌های محیطی بر تولیدات کشاورزی
  فصل یازدهم- بوم‌شناسی فیزیولوژیک فلزات سنگین در جوامع گیاهی
  فصل دوازدهم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک تغییر اقلیم بر تولیدات زراعی
  فصل سیزدهم- جنبه‌های بوم‌شناسی فیزیولوژیک تغییر اقلیم و تنش عناصر معدنی
  فصل چهاردهم- تغییر مقیاس در بوم‌شناسی فیزیولوژیک

 • گیاهان زراعی -- بوم‌شناسی، گیاهان زراعی -- فیزیولوژی

 • کتاب سال خراسان رضوی دوره نهم
 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکترونیکی از:
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    2111   دفعه