مرتب سازی براساس:
 • عنوان: فرهنگ‌ نامه شیمی (جلد دوم)
 • نویسنده: محمد علی قدسی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ن‍ق‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ن‍ق‍د ع‍رب‍ی‌
 • نویسنده: روز غ‍ری‍ب‌
 • مترجم: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ای‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 6500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ماده آلی خاک در کشاورزی پایدار
 • نویسنده: ف. مگداف، و. ر. ویل
 • مترجم: غلامحسین حق‌نیا، رضا قربانیhome، عاطفه رمضانیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 1700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: س‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد م‍دل‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ در ک‍ش‍اورزی‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د ب‍ن‍ای‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: رفاه اکولوژیکی طیور
 • نویسنده: یان. جی. اچ. دانکن، پنی هاوکینز‏‫
 • مترجم: ابوالقاسم گلیانhome، مریم مجدالدین، مجید قشلاق‌علیایی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌
 • نویسنده: ج‍ی‍م‍ز س‍ی‌. ب‍ل‍ک‌ اس‍ت‍اک‌
 • مترجم: ح‍م‍ی‍ده‌ ق‍درت‍ی‌‌آزادی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 14000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ث‍م‍ار ال‍ق‍ل‍وب‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ض‍اف‌ و ال‍م‍ن‍س‍وب‌
 • نویسنده: اب‍وم‍ن‍ص‍ور ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌
 • مترجم: رض‍ا ان‍زاب‍ی‌ن‍ژاد
 • تاریخ انتشار: 1376
 • قیمت (ریال): 20700
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: تربیت بدنی و ورزش معلولین
 • نویسنده: سعید رضایی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
 • نویسنده: کی.اچ.جِی. بوشو، اف. ار. دو بوئر
 • مترجم: شكوفه طباطبایی‌يزدی،ناصر تجبرhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 125000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اصول مهندسی صنایع غذایی
 • نویسنده: ار.پائول سینگ-دنیس آر هلدمن
 • مترجم: علی مرتضویhome، علی‌اکبر سیف‌کردی، عبدالرضا محمدی‌نافچی، لیلا نوری
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 61000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
صفحه1 از74