مرتب سازی براساس:
 • عنوان: تجزیه و شناسائی مواد داروئی
 • نویسنده: آئوترهوف، کارل-آرتور کوار
 • مترجم: احمد سعادت
 • تاریخ انتشار: 1360
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ت‍ظاه‍رات‌ آن‍دوک‍ری‍ن‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌
 • نویسنده: دان‍ی‍ل‌دی. ف‍درم‍ن‌
 • مترجم: رض‍ا رج‍ب‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1360
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: آل‍ن‌ - ل‌ - ادواردز
 • مترجم: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ت‍ه‍ران‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1360
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ت‍ذک‍ره‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‌: در ذک‍ر س‍اق‍ی‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و اح‍وال‌ و آث‍ار س‍اق‍ی‌ن‍ام‍ه‌س‍رای‍ان‌ (ذی‍ل‌ ت‍ذک‍ره‌ م‍ی‍خ‍ان‍ه‌)
 • نویسنده: اح‍م‍د گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌م‍ع‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1359
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ش‍ی‍م‍ی‌ م‍واد داروئ‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌
 • نویسنده: اح‍م‍د س‍ع‍ادت‌
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: پوسیدگی دندان(بیماری با علل متعدد)
 • نویسنده: جرج.ادوارد‌‌وایت
 • مترجم: بهین‌دخت صمیمی
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای در زمینه علم مدیریت کشاورزی: قسمت عمومی اصول و تئوری تولید
 • نویسنده: هوگواشتین هاوزر، کای لانگبهن، اووه پترز
 • مترجم: سیاوش دهقانیان
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ‏‫مطالعاتی درباره جغرافیای انسانی شمال ایران‬‏‫
 • نویسنده: د پلانول
 • مترجم: سیروس سهامی
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍ه‍ار خ‍ام‍وش‌: گ‍ف‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ آل‍وده‌س‍ازه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ دس‍ت‌ ب‍ش‍ر...
 • نویسنده: راش‍ل‌ ک‍ارس‍ون‌
 • مترجم: ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ وه‍اب‌زاده‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید