مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آمار برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و بازرگانی
 • نویسنده: علی‌اکبر رزمی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • نویسنده: کولین جونز
 • مترجم: یعقوب مهارتیhome، دکتر مریم راشکی، زهرا همت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 490000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آموزش کاربردی متلب و سیمولینک در مهندسی
 • نویسنده: سیدعلیرضا اقوامی
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آموزش مهارتهای والیبال: آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ، فراگیری اولیه تکنیکها به انضمام: آموزش مینی والیبال
 • نویسنده: حسین صفاریhome، عشرت شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ ۳ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۳۵۰ ت‍م‍ری‍ن‌ و م‍ث‍ال‌)
 • نویسنده: زه‍را اف‍ش‍ارن‍ژاد
 • تاریخ انتشار: 1380
 • قیمت (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده: برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم: حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار: 1396-1401
 • قیمت (ریال): 2400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید