مرتب سازی براساس:
 • عنوان: بوم‌شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک: دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی
 • نویسنده: ويكتور بكرز، وينسنت هامبورگ
 • مترجم: محمد لگزیانhome ، محسن رجب‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی خاک
 • نویسنده: ک‍ن‌ ک‍ی‍ل‍ه‍ام‌
 • مترجم: ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍زاع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم‌افزار R
 • نویسنده: ناتان جی. سوونسون
 • مترجم: حمید اجتهادیhome، مارال بشیرزاده
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍ه‍ار خ‍ام‍وش‌: گ‍ف‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ آل‍وده‌س‍ازه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ دس‍ت‌ ب‍ش‍ر...
 • نویسنده: راش‍ل‌ ک‍ارس‍ون‌
 • مترجم: ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ وه‍اب‌زاده‌، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بهارستان: در تاریخ و تراجم رجال قانیات و قهستان
 • نویسنده: محمدحسین آیتی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ح‍وادث‌ ک‍ار
 • نویسنده: رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اش‍راق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بهینه‌سازی (تئوری و کاربرد) (جلد 1)
 • نویسنده: اچ.وی. رائو
 • مترجم: سیدمحمدمهدی شهیدی‌پور
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 40000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بهینه‌سازی (تئوری و کاربرد) (جلد 2)
 • نویسنده: اچ.وی. رائو
 • مترجم: سیدمحمدمهدی شهیدی‌پور
 • تاریخ انتشار: 1373
 • اطلاعات بیشتر و خرید