مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: آل‍ن‌ - ل‌ - ادواردز
 • مترجم: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ت‍ه‍ران‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1360
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه
 • نویسنده: ج‍م‍ی‍ل‌ ه‍لال‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دی‌، ام‍ی‍ر س‍ل‍م‍ان‍ی‌ رح‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 14500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اسطوره‌های رهایی: تحلیل روان‌شناسانه اسطوره در شعر عربی معاصر
 • نویسنده: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 7700
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اسیدهای آمینه در تغذیه دام
 • نویسنده: ج‌. پ‌. ف‌. دم‍ل‍و
 • مترجم: م‍ح‍س‍ن‌ دان‍ش‌ م‍س‍گ‍ران‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍ار م‍ح‍م‍د س‍الار م‍ع‍ی‍ن‍ی‌...
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 13800
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد اول و دوم)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1353
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد اول)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (جلد سوم)
 • نویسنده: وی‍ک‍ت‍ور ک‍ه‍ن‌
 • تاریخ انتشار: 1351
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اصول اصلاح گیاهان زراعی: تئوری و تکنیک (جلد 1)
 • نویسنده: وال‍ت‍ر. آر. ف‍ه‍ر
 • مترجم: رض‍ا ص‍درآب‍ادی‌‌ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍رع‍ش‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ن‍ص‍ی‍ری‌‌م‍ح‍لات‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1375
 • قیمت (ریال): 25000
 • اطلاعات بیشتر و خرید