مرتب سازی براساس:
 • عنوان: فقه استدلالی: ترجمه بخش فقه غیبة النزوع الی علمی الاصول و الفروع
 • نویسنده: حمزه‌بن‌علی ابن‌زهره
 • مترجم: مهدی انجوی‌نژاد
 • تاریخ انتشار: 1374
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ زب‍ان‌
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ پ‌. آل‍س‍ت‍ون‌
 • مترجم: ن‍ادر ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1380
 • قیمت (ریال): 8500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ف‍ن‍اوری‌ ف‍رآوری‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ م‍رک‍ب‍ات‌
 • نویسنده: روب‍رت‌ ج‍ی‌. ب‍ردداک‌
 • مترجم: علی مرتضویhome، م‍ح‍م‍درض‍ا ض‍ی‍اآال‍ح‍ق‌
 • تاریخ انتشار: 1383
 • قیمت (ریال): 24000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فناوری های ریزپوشانی و رهایش کنترل شده در سیستم های غذایی
 • نویسنده: جمیله‌ام. لاکیس
 • مترجم: علی مرتضویhome ...[و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 96000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فنوتیپ ظاهری موش آزمایشگاهی: آناتومی، بافت‌شناسی و تصویربرداری
 • نویسنده: جی. رابرت، سی. کارترو، ام. ناوارو
 • مترجم: ابوالقاسم نبی‌پورhome، فرهاد محمدی قشلاق
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فنون سرشماری در بوم شناسی : ( راهنمای عملی شمارش و نمو نه برداری گیاهان وجانوران)
 • نویسنده: ویلیام ج. ساترلند
 • مترجم: محمد جنگجو،منصور علی آبادیانhome، ریحانه عطاریزدی
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 250000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ آن‍دوک‍ری‍ن‍ول‍وژی‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌
 • نویسنده: رض‍ا رج‍ب‍ی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1363
 • اطلاعات بیشتر و خرید