مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مباحث بنیادی تحلیل سازه‌ها
 • نویسنده: نوریس، اوتکو، ویلبر
 • مترجم: فریدون ایرانی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • قیمت (ریال): 20000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکولها
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: ِمحمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 110000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: محمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 110000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ک‌ - ار - اس‍ت‍رن‌
 • مترجم: پرهام جبارزاده، هرمزدیار کیانمهر
 • تاریخ انتشار: 1377
 • قیمت (ریال): 16000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ح‍ی‍وان‍ات‌ ک‍وچ‍ک‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍دی‍ق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 5400
 • اطلاعات بیشتر و خرید