مرتب سازی براساس:
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: سید علی مرتضویhome، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نامگذاری و طبقه بندی جامع سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی (جهت دانشجویان و پژوهشگران علوم زمینی و مهندسی)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ آداب‍ی‌،محمدحسن کریم پورhome
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 40000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نانو سیالات
 • نویسنده: سعید زینالی‌هریس، مهدی شنبدی، احمد امیری
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نخستین درس آماره های ترتیبی
 • نویسنده: ب‍ی‌. س‍ی‌. آرن‍ول‍د، ان‌. ب‍الاک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، اچ‌. ان‌. ن‍گ‍اراج‍ا
 • مترجم: حسنعلی آذرنوشhome
 • تاریخ انتشار: 1379
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ن‍ش‍ری‍ه‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ک‍ت‍اب‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌ دوم‌ ت‍ا چ‍ه‍ارم‌ خ‍رداد ۱۳۶۰ - دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا، م‍ق‍الات‌، ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و دی‍گ‍ر گ‍زارش‍ه‍ا
 • نویسنده: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تاریخ انتشار: 1360
 • اطلاعات بیشتر و خرید