مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مهندسی ژنتیک
 • نویسنده: ج‍ی‌. وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ا. اس‍ک‍ارل‍ی‌، ا. والاس‌
 • مترجم: ِمحمدرضا نصیریhome، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌م‍لا م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 26000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروارگانیسم های بیماری زای با منشا غذایی (مکانیسم ها و بیماری زایی)
 • نویسنده: آرون‌ک. بونیا
 • مترجم: محمد محسن زادهhome، معصومه مهربان‌سنگ‌آتش، فائزه تجلی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 110000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1342
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1343
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروب‌شناسی دامپزشکی : عوامل باکتریایی و قارچی بیماریهای دام
 • نویسنده: جی.گلن سونگر،کارن‌دابلیو. پست
 • مترجم: غلامرضا هاشمی تبارhome،مهرناز راد
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 210000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ غ‍ذای‍ی‌ م‍درن‌ (جلد 2)
 • نویسنده: م‍ول‍ف‌ ج‍ی‍م‍ز.ام‌. ج‍ی‌
 • مترجم: ِعلی مرتضویhome
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 48000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد دوم)
 • نویسنده: ج‍ی‍م‍ز. ام‌. ج‍ی‌
 • مترجم: ِعلی مرتضویhome ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1376
 • قیمت (ریال): 13000
 • اطلاعات بیشتر و خرید