مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اطلس نقشه‌برداری علف‌های هرز
 • نویسنده: هانس یورگ کریمر
 • مترجم: حمیدرضا نوریزدان
 • تاریخ انتشار: 1402 (چاپ اول، 1399)
 • قیمت (ریال): 4000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد چ‍ی‍ن‌
 • نویسنده: ژان‌ دل‍ی‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍روس‌ س‍ه‍ام‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1354
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری
 • نویسنده: ج‍ی‌.‌ال‌. ک‍رام‍ر، س‍ی‌.‌دب‍ل‍ی‍و. ج‍ن‍س‍ن‌، دی‌.‌دی‌ س‍اوت‍گ‍ی‍ت‌
 • مترجم: محمد قربانیhome، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست
 • نویسنده: آر. ک. ت‍رن‍ر، دی‌. پ‍ی‍رس‌، آی‌. ب‍ات‍م‍ن‌
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، علی کلاهی‌اهری
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاددانان
 • نویسنده: ج‍ان‌ آس‍اف‍و - آج‍ای‍ی‌
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 700000
 • قیمت (ریال): 15000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد منابع ‌معدنی
 • نویسنده: ک‍اظم‌ اورع‍ی‌، اح‍م‍د خ‍داوردی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید