مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اکولوژی عمومی: درسنامه آزمایشگاهی
 • نویسنده: جورج‌دبليو كاكس
 • مترجم: منصور مصداقی، سارا هوشمند مؤيد
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 600000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اکولوژی میکروبی در اکوسیستم‌های زراعی پایدار
 • نویسنده: تانیا ای. چیک، دیوید سی. کلمن، دیانا اچ. وال
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، الناز ابراهیمیان، سیدمحمد سیدی
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 1200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اگرواکولوژی
 • نویسنده: میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
 • مترجم: محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 120000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اگرواکولوژی در سپهر پساتوسعه: اکولوژی سیاسی کشاورزی
 • نویسنده: عمر فلیپه خیرالدو
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ال‍ش‍واه‍د ‌ال‍رب‍وب‍ی‍ه‌
 • نویسنده: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • اطلاعات بیشتر و خرید