مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها
 • نویسنده: ای‌. ک‍ولا
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد منابع ‌معدنی
 • نویسنده: ک‍اظم‌ اورع‍ی‌، اح‍م‍د خ‍داوردی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 • نویسنده: ج‍ی‌. ج‍ی‌. ت‍ی‍وزس‍ن‌، داب‍ل‍ی‍و. ج‍ی‌. ف‍اب‍ری‍ک‍ی‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد نوآوری، فناوری‌های جدید و تغییر ساختاری
 • نویسنده: کریستیانو آنتونلی
 • مترجم: محمدرضا کهنسالhome، هادی رفیعی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد‌سنجی خرد کاربردی: متغیرهای وابسته محدودشده با استفاده از stata
 • نویسنده: محمد قربانیhome, رضا رادمهر
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 2000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصادسنجی داده های مقطعی و طبقه بندی شده با نرم افزار STATA
 • نویسنده: حسین محمدیhomeمرتضی محمدی
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصادسنجی کاربردی: رهیافتی مدرن با استفاده از EViews و Microfit
 • نویسنده: دیمتریوس آستریو، استفان‌جی هال
 • مترجم: حسین محمدیhome،علیرضا کرباسیhome، آزاده تعالی‌مقدم
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اکوفیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ل‍م‍ب‍رز - چ‍اپ‍ی‍ن‌ - پ‍ون‍ز
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome... [ و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اکوفیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ل‍م‍ب‍رز - چ‍اپ‍ی‍ن‌ - پ‍ون‍ز
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome... [ و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید