مرتب سازی براساس:
 • عنوان: شکوه سرودن: بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی بر پایه قافیه و ردیف
 • نویسنده: نقیب نقویhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: شیمی و کارآیی آن (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ف‍ری‍م‍ن‍ت‍ل‌
 • مترجم: محمدعلی پسندhome ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فهرست توصیفی - تحلیلی مقالات مربوط به فردوسی و شاهنامه از سال 1294 تا 1380
 • نویسنده: زهرا سیدیزدی، مرضیه خافی، محمدجعفر یاحقیhome
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 8000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکولها
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: ِمحمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: محمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید