• عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : ایمونوگلوبولین ها: ساختمان و عملکرد
 • نویسنده : رول‍د ن‍زل‍ی‍ن‌
 • مترجم : غلامرضا هاشمی تبارhome، ِمسعود رجبیونhome، م‍ری‍م‌ م‍ل‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1385
 • قیمت (ریال) : 23000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : بیمارگرهای خاکزی گیاهی: مدیریت بیماریها به وسیله عنصرهای پرمصرف و کم مصرف
 • نویسنده : آرت‍ور و. ان‍گ‍ل‍ه‍ارد
 • مترجم : غلامحسین حق نیاhome
 • تاریخ انتشار : 1383
 • قیمت (ریال) : 16000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : عشق و زندگی (درمان بیماریهای روحی و جسمی با عشق و مهرورزی)
 • نویسنده : دی‍ن‌ ارن‍ی‍ش‌
 • مترجم : اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍وزش‌
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 11500
K2_PUBLISHED_IN کتابها