• عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : اصول ژنتیک حیوانی
 • نویسنده : پی. کاناکراج
 • مترجم : علی اصغر اسلمی نژادhome، یوسف اصلانی، علی سامعی
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 62000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
 • نویسنده : محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
 • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
 • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : کالبدشناسی مقایسه ای سر، گردن و قفسه سینه در حیوانات اهلی
 • نویسنده : احمدعلی محمدپورhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 170000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : بیوشیمی سیلاژ
 • نویسنده : پ‌. م‍ک‍دون‍ال‍د، آر. ار. ه‍ن‍درس‍ون‌، اس‌. ج‍ی‌. ای‌. ه‍رون‌
 • مترجم : رضا ولی زادهhome، عباسعلی ناصریانhome، آب‍ت‍ی‍ن‌ اژدری‌ ف‍رد
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 25000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : دستگاه گوارش دام و طیور: سیستمی پویا در چالش های تغذیه ای و فیزیولوژیکی
 • نویسنده : حسن کرمانشاهیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 112000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ح‍ی‍وان‍ات‌ ک‍وچ‍ک‌
 • نویسنده : م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍دی‍ق‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1378
 • قیمت (ریال) : 5400
K2_PUBLISHED_IN کتابها

K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 2