• عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
  • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اصول ژنتیک حیوانی
  • نویسنده : پی. کاناکراج
  • مترجم : علی اصغر اسلمی نژادhome، یوسف اصلانی، علی سامعی
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 62000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
  • نویسنده : محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
  • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
  • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : کالبدشناسی مقایسه ای سر، گردن و قفسه سینه در حیوانات اهلی
  • نویسنده : احمدعلی محمدپورhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 170000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : بیوشیمی سیلاژ
  • نویسنده : پ‌. م‍ک‍دون‍ال‍د، آر. ار. ه‍ن‍درس‍ون‌، اس‌. ج‍ی‌. ای‌. ه‍رون‌
  • مترجم : رضا ولی زادهhome، عباسعلی ناصریانhome، آب‍ت‍ی‍ن‌ اژدری‌ ف‍رد
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 25000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : دستگاه گوارش دام و طیور: سیستمی پویا در چالش های تغذیه ای و فیزیولوژیکی
  • نویسنده : حسن کرمانشاهیhome
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 112000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ح‍ی‍وان‍ات‌ ک‍وچ‍ک‌
  • نویسنده : م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍دی‍ق‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1378
  • قیمت (ریال) : 5400
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 2