• عنوان : بیماری های گوسفند
 • نویسنده : فیلیپ اسکات
 • مترجم : علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 200000

 • عنوان : پرورش بزهای شیری
 • نویسنده : ا. ب‍ارت‍ل‍ت‌
 • مترجم : رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 35000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده : رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 330000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب

K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : اصول ژنتیک حیوانی
 • نویسنده : پی. کاناکراج
 • مترجم : علی اصغر اسلمی نژادhome، یوسف اصلانی، علی سامعی
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 62000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : باروری و مامایی در اسب
 • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
 • مترجم : ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 57000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
 • نویسنده : محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : اسیدهای آمینه در تغذیه دام
 • نویسنده : ج‌. پ‌. ف‌. دم‍ل‍و
 • مترجم : م‍ح‍س‍ن‌ دان‍ش‌ م‍س‍گ‍ران‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍ار م‍ح‍م‍د س‍الار م‍ع‍ی‍ن‍ی‌...
 • تاریخ انتشار : 1378
 • قیمت (ریال) : 13800
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
 • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
 • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 3