• عنوان : بیماری های گوسفند
  • نویسنده : فیلیپ اسکات
  • مترجم : علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 200000
  • عنوان : پرورش گوسفند و بز
  • نویسنده : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 330000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب
  • عنوان : پرورش بزهای شیری
  • نویسنده : ا. ب‍ارت‍ل‍ت‌
  • مترجم : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 35000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
  • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اصول ژنتیک حیوانی
  • نویسنده : پی. کاناکراج
  • مترجم : علی اصغر اسلمی نژادhome، یوسف اصلانی، علی سامعی
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 62000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : باروری و مامایی در اسب
  • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
  • مترجم : ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 57000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
  • نویسنده : محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اسیدهای آمینه در تغذیه دام
  • نویسنده : ج‌. پ‌. ف‌. دم‍ل‍و
  • مترجم : م‍ح‍س‍ن‌ دان‍ش‌ م‍س‍گ‍ران‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍ار م‍ح‍م‍د س‍الار م‍ع‍ی‍ن‍ی‌...
  • تاریخ انتشار : 1378
  • قیمت (ریال) : 13800
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
  • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
  • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 3